De volgende voorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de website en de Kleding Amigos Service. Deze algemene voorwaarden beschrijven jouw rechten en verantwoordelijkheden en wat je kunt verwachten van de Kleding Amigos. Als je niet alle voorwaarden leest, begrijpt en ermee akkoord gaat, mag je de website niet gebruiken.

Gebruik van de Kleding Amigos Website

Verkiesbaarheid

Kleding Amigos zal alleen bewust Kleding Amigos Service leveren aan partijen die rechtmatig contracten kunnen aangaan en vormen onder de toepasselijke wetgeving. Kleding Amigos Website en Service zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de Kleding Amigos Service verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u de capaciteit hebt om deze Servicevoorwaarden te begrijpen, ermee in te stemmen en na te leven.

Naleving van de servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving

U moet voldoen aan alle voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, de toepasselijke overeenkomsten en beleidsregels waarnaar hieronder wordt verwezen, en alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels wanneer u de Kleding Amigos-service en de Website gebruikt.

Uw licentie voor Kleding Amigos Service en website

(a) – Kleding Amigos is uitsluitend en uitsluitend eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, titels en belangen in en op de Kleding Amigos Service en Website, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Servicevoorwaarden. De auteursrechten in en op de website, en bepaalde technologie die wordt gebruikt bij het leveren van de Kleding Amigos Service. U verwerft geen enkel recht, titel of belang daarin onder deze Servicevoorwaarden of anderszins.

(b) – Kleding Amigos verleent u een beperkte herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de Kleding Amigos Service voor de beoogde doeleinden, onder voorbehoud van uw naleving van deze Servicevoorwaarden. Deze licentie omvat niet het recht om informatie op de Website te verzamelen of te gebruiken voor doeleinden die door Kleding Amigos verboden zijn; afgeleide werken te creëren op basis van de inhoud van de Website voor doeleinden die verboden zijn door Kleding Amigos; afgeleide werken te creëren op basis van de inhoud van de Website; of de website downloaden of kopiëren (anders dan paginacaching). Als u de Website gebruikt op een manier die de reikwijdte van deze licentie overschrijdt of deze Servicevoorwaarden schendt, kan Kleding Amigos de aan u verleende licentie intrekken.

(c) – Kleding Amigos behoudt alle rechten met betrekking tot voorbeeldafbeeldingen van geüploade inhoud op de website. Als u een voorbeeldafbeelding wilt gebruiken voor promotionele doeleinden, neem dan contact op met Kleding Amigos voor schriftelijke toestemming om dit te doen.

Diensten van derden

Kleding Amigos kan gebruik maken van derden om bepaalde diensten te leveren die toegankelijk zijn via de Website. Kleding Amigos heeft geen controle over deze derden of diensten en je gaat ermee akkoord dat Kleding Amigos op geen enkele manier aansprakelijk is jegens jou voor je gebruik van dergelijke diensten. Deze derden kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en ander beleid hebben. U moet zich houden aan dergelijke voorwaarden en beleidsregels en aan deze Servicevoorwaarden wanneer u deze services gebruikt. Als dergelijke voorwaarden of beleidsregels in strijd zijn met de Servicevoorwaarden, overeenkomsten of beleidsregels van Kleding Amigos, moet je voldoen aan de Servicevoorwaarden, overeenkomsten of beleidsregels van Kleding Amigos, zoals van toepassing.

(a) – Kleding Amigos heeft een licentie bij uitgevers van verschillende clip-art en fotobibliotheken om hun kunst te gebruiken bij het maken van stickers, borden en posters. Deze licentie geldt niet voor eindgebruikers. U mag onze sign-, poster- of stickerafbeeldingen op de website niet kopiëren of reproduceren, of onze gedrukte producten reproduceren die dit auteursrechtelijk beschermde materiaal bevatten.

Algemene regels

Verboden gebruik

Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door Kleding Amigos mag je niet: (i) interfereren met de Kleding Amigos Service door virussen of andere programma’s of technologie te gebruiken die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen; (ii) het wijzigen, er afgeleide werken van maken, reverse-engineeren, decompileren of demonteren van elke technologie die wordt gebruikt om de Kleding Amigos Service te leveren, (iii) een robot, spider of ander apparaat of proces gebruiken om de activiteit op de website te controleren of pagina’s van de website te kopiëren, behalve in de werking of het gebruik van een “zoekmachine”, hittellers of soortgelijke technologie; (iv) elektronische e-mailadressen of andere informatie van derden te verzamelen door gebruik te maken van de Kleding Amigos Service; (v) zich voordoen als een andere persoon of entiteit; (vi) deel te nemen aan activiteiten die het vermogen van een andere gebruiker om de Kleding Amigos Service te gebruiken of ervan te genieten verstoren; of (ix) een derde partij te helpen of aan te moedigen bij het deelnemen aan activiteiten die door deze Servicevoorwaarden zijn verboden.

Omschrijving: __________

Als onderdeel van de Kleding Amigos Service biedt Kleding Amigos een service waarmee u afbeeldingen en gegevens (“Inhoud”) naar de Website kunt uploaden om producten met de geüploade Inhoud voor eigen gebruik te maken, te produceren en te kopen.

Levering van inhoud

U zult alle Inhoud die u met de Dienst wilt gebruiken uploaden of aan Kleding Amigos leveren in overeenstemming met de toepasselijke instructies op de Website. Kleding Amigos kan, naar eigen goeddunken, bepalen of inhoud voldoet aan dergelijke instructies en bevredigend is voor gebruik met de service.

Uw inhoud licentiëren aan Kleding Amigos

U behoudt het eigendom van de Inhoud die u uploadt naar de Website. U verleent Hierbij aan Kleding Amigos niet-exclusieve, het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken in alle media die nu bestaan of in de toekomst zijn gemaakt, zoals Kleding Amigos nodig acht om u in staat te stellen de Dienst te gebruiken om producten voor u te maken en te produceren zolang uw Inhoud geüpload blijft naar de Website. Deze licentie is bedoeld om Kleding Amigos in staat te stellen uw bestelling te produceren. Kleding Amigos zal uw Inhoud niet aan andere personen verkopen.

Inzendingen

Wanneer u vragen, opmerkingen, suggesties, materiaal indient dat is ingediend via webformulieren, communicatie of andere informatie (“Inzendingen”), geeft u Kleding Amigos toestemming om dergelijke inzendingen te gebruiken voor marketing- en andere promotionele doeleinden. Je gaat ermee akkoord dat Kleding Amigos niet verplicht is om inzendingen vertrouwelijk te houden en dat je geen claim tegen Kleding Amigos zult indienen op basis van “morele rechten” of dergelijke die voortvloeien uit het gebruik van een Inzending door Kleding Amigos. Dit gedeelte is niet van toepassing op uw Inhoud die u gebruikt in verband met de Kleding Amigos-service.

Verklaringen en garanties

Wederzijdse verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert aan Kleding Amigos en Kleding Amigos garandeert u: (i) dat u of zij de volledige bevoegdheid en bevoegdheid heeft om deze Servicevoorwaarden aan te gaan en uit te voeren, (ii) de uitvoering en uitvoering van uw of haar verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden vormen geen schending van of conflict met enige andere overeenkomst of regeling waaraan u of zij gebonden is,  en (iii) deze Servicevoorwaarden een wettelijke, geldige en bindende verplichting zijn van de partij die deze Servicevoorwaarden aangaat, afdwingbaar in overeenstemming met hun algemene voorwaarden.

Door u

U verklaart en garandeert aan Kleding Amigos dat u bij uw gebruik van de Kleding Amigos-service: (i) geen inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, recht op privacy, publiciteitsrecht of ander wettelijk recht van een derde partij en (ii) zult voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U verklaart en garandeert verder aan Kleding Amigos dat: (i) er geen claims, eisen of enige vorm van rechtszaken aanhangig zijn of, voor zover u weet, worden bedreigd met betrekking tot uw Inhoud; (ii) Kleding Amigos is niet verplicht om betalingen te doen aan derden in verband met het gebruik van je Content, met uitzondering van de kosten die Kleding Amigos maakt bij het leveren van Kleding Amigos-service; (iii) het gebruik van instructies, formules, aanbevelingen of dergelijke in uw Inhoud geen schade toebrengt aan derden; en (iv) uw inhoud geen virussen of andere programma’s of technologie bevat die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen.

Afwijzing van garanties

De Service en de materialen die beschikbaar zijn op of via de Service zijn zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Kleding Amigos biedt de website en Kleding Amigos Service aan op een “as is, with all faults” en “as available” basis. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Kleding Amigos alle garanties en voorwaarden af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, overeenstemming met beschrijving en geschiktheid voor een bepaald doel. Kleding Amigos verklaart of garandeert niet dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Kleding Amigos verklaart of garandeert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen die beschikbaar zijn via de Service of van derden correct, nauwkeurig, tijdig, betrouwbaar of anderszins zullen zijn.

Uitsluiting van schadevergoeding

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord dat Noch Kleding Amigos noch een van haar leveranciers aansprakelijk is jegens jou en/of enige andere persoon voor enige conequeniële of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van privacy of voor het niet voldoen aan enige verplichting, inclusief maar niet beperkt tot enige plicht van goede trouw,  gebrek aan nalatigheid of van redelijke zorg of vakmanschap) of enige andere indirecte, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site, verkopers, diensten of met enige schending van de voorwaarden door Kleding Amigos, zelfs als Kleding Amigos op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs in geval van schuld,  onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of risicoaansprakelijkheid. Je directe schade is beperkt tot het bedrag dat je in redelijk vertrouwen hebt opgelopen, tot elk bedrag dat je aan Kleding Amigos hebt betaald (indien meer) voor de service die je schade veroorzaakt.

Verzendfout

In overeenstemming met het beleid van UPS, FeDEX en USPS worden verzendfouten en vertragingen als gevolg van het weer en of “overmacht” niet gerestitueerd.

Productaansprakelijkheid

Kleding Amigos is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van haar producten of diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade aan oppervlakken die worden gebruikt bij het aanbrengen van bumperstickers.

Schadeloosstelling

U moet Kleding Amigos en haar werknemers, vertegenwoordigers, agenten, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, managers en aandeelhouders (de “Partijen”) vrijwaren en vrijwaren van alle schade, verlies of kosten (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en kosten) die zijn opgelopen in verband met een claim, eis of actie van derden (“Claim”) die is ingesteld tegen een van de Partijen die beweren dat u een van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden. Als je Kleding Amigos moet vrijwaren onder deze sectie, heeft Kleding Amigos het recht om de verdediging, schikking en oplossing van een claim op eigen kosten te controleren. Je mag geen enkele claim schikken of anderszins oplossen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kleding Amigos.

Afloop

Kleding Amigos kan uw gebruik van de Website of Kleding Amigos Service opschorten of beëindigen als zij van mening is, naar eigen goeddunken, dat u een voorwaarde van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden.

Overleving

Deze voorwaarden zullen voor onbepaalde tijd overleven, tenzij en totdat Kleding Amigos ervoor kiest om ze te beëindigen.

Gevolgen van beëindiging

Als jij of Kleding Amigos je gebruik van de Website of Kleding Amigos Service beëindigt, kan Kleding Amigos inhoud of andere materialen met betrekking tot jouw gebruik van de Kleding Amigos Service verwijderen op de servers van Kleding Amigos of anderszins in haar bezit zijn en Kleding Amigos is hiervoor niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij.

Bemerken

Alle kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn om te worden gegeven onder deze Servicevoorwaarden zullen schriftelijk zijn en aan de andere partij worden geleverd via een van de volgende methoden: (i) U.S. Mail, (ii) overnight courier of (iii) e-mail. Als u Kleding Amigos op de hoogte stelt, moet u het volgende adres gebruiken: 18621 81st Ave, Tinley Park, IL 60487. Als Kleding Amigos u hiervan op de hoogte stelt, zal Kleding Amigos de door u aan Kleding Amigos verstrekte contactgegevens gebruiken. Alle kennisgevingen worden als volgt geacht te zijn ontvangen: (i) indien door levering per Amerikaanse post, zeven (7) dagen na verzending, (ii) indien door een koerier per nacht, op de datum waarop de ontvangst door een dergelijke koeriersdienst wordt bevestigd, of (iii) indien per e-mail, 24 uur nadat het bericht is verzonden, als er geen “systeemfout” of andere kennisgeving van niet-levering is gegenereerd. Als de toepasselijke wetgeving vereist dat een bepaalde communicatie “schriftelijk” is, gaat u ermee akkoord dat e-mailcommunicatie aan deze vereiste voldoet.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van enig deel van de Kleding Amigos Service zullen uitsluitend worden opgelost onder vertrouwelijke bindende arbitrage die wordt gehouden in Will County, Illinois vóór en in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association, door een enkele arbiter die de wetgeving van Illinois toepast (zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbeginselen). De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen arbitrage onder deze Servicevoorwaarden worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onderworpen is aan deze Servicevoorwaarden, hetzij via collectieve arbitrageprocedures of anderszins. Elke actie om de uitspraak van een arbiter af te dwingen, zal worden ingediend bij een federale of staatsrechtbank in Will County, Illinois, en elke partij onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank. Door deze Servicevoorwaarden aan te gaan, doet u hierbij onherroepelijk afstand van elk recht dat u mogelijk hebt om claims samen te voegen met die van anderen in de vorm van een groepsvordering of een soortgelijk procedureel apparaat. Elke claim die voortvloeit uit, verband houdt met of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van enig deel van de Kleding Amigos Service moet individueel worden ingediend.

Allerlei

Deze Servicevoorwaarden zijn bindend voor elke partij bij deze overeenkomst en haar opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden, en worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen. Deze Servicevoorwaarden zijn niet door jou overdraagbaar of overdraagbaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleding Amigos. Deze Servicevoorwaarden (inclusief alle beleidsregels en andere overeenkomsten die in deze Servicevoorwaarden worden beschreven, die hierbij door deze verwijzing hierin zijn opgenomen) bevatten het volledige begrip van de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht, macht of voorrecht onder deze Servicevoorwaarden zal werken als een verklaring van afstand daarvan, noch zal enige of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, macht of voorrecht enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van een ander dergelijk recht, macht of voorrecht uitsluiten. U en Kleding Amigos zijn onafhankelijke contractanten en geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie is bedoeld of gecreëerd door deze SERVICEVOORWAARDEN. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Servicevoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.